พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่นำร่อง : โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กทม. ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

1,344 26 ตุลาคม 63

มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส. จัดงาน Smoke-free school Innovation 2020 และก้าวต่อไปเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : พื้นที่ภาคใต้ พร้อมมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยโรงเรียนที่ร่วมพัฒนานวัตกรรมฯ ทั้งหมด 11 แห่ง โดยมี 5 แห่งได้รับรางวัลดีเด่น เช่น โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ จ.ตรัง โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จ.สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา จ.กระบี่ เป็นต้น พร้อมได้รับฟังข้อมูลน่ารู้ เรื่องบุหรี่กับเยาวชน ใน 4 ภูมิภาค โดย ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1,574 29 กันยายน 63

มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส. จัดงาน Smoke-free school Innovation 2020 และก้าวต่อไปเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : พื้นที่ภาคกลาง

1,599 21 กันยายน 63

มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส. จัดงาน Smoke-free school Innovation 2020 และก้าวต่อไปเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1,614 14 กันยายน 63

มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส. จัดงาน Smoke-free school Innovation 2020 และก้าวต่อไปเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : พื้นที่ภาคเหนือ

1,858 8 กันยายน 63

ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรัยนปลอดบุหรี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม

1,333 14 สิงหาคม 63

พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่นำร่อง : โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม

1,271 14 สิงหาคม 63

หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เข้าพบพระเทพเวที,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค 6

1,722 13 กรกฎาคม 63

อบรมเยาวชน Gen Z โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

วันที่ 26 มิถุนายน 2559 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ Gen Z เลือกไม่สูบ โดยใช้กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ให้เห็นอันตรายที่เกิดจากสารพิษในควันบุหรี่

8,638 26 มิถุนายน 59

อบรมเยาวชน Gen Z ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 2-3 ก.ค. 2559 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ Gen Z ขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น ม.ปลาย ของโรงเรียนในจังหวัดนครนายก นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี รวมกว่า 100 คน ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม

8,519 3 กรกฎาคม 59

จัดบูธโรงเรียนปลอดบุหรี่ งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมจัดบูทนิทรรศการในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

6,145 29 กรกฎาคม 59

พัฒนาครูแกนนำโรงเรียนปลอดบุหรี่ ภาคใต้

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเพื่อขับเคลื่อนงาน"โรงเรียนปลอดบุหรี่"พื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ พังงา กระบี่ ตรัง ปัตตานี นราธิวาส ณ ห้อง Peacehall โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กระบี่โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรครู เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและผลักดันให้เกิดโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดได้

8,517 31 กรกฎาคม 59

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว