นโยบายที่เข้มแข็ง-แรงหนุนผู้บริหาร สู่ "โนนหันวิทยายน" โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ

 

เป็นเวลา 6 ปีเต็ม ที่โรงเรียนโนนหันวิทยายน ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมุ่งมั่นว่า  จะปกป้องไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่และคุ้มครองสุขภาพผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ในรั้วโรงเรียน  ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายในโรงเรียน และที่สำคัญยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องบุหรี่อย่างจริงจัง แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนตามวิถีของราชการก็ตาม

มีหลายมาตรการที่โรงเรียนได้ดำเนินการทั้งการสร้างภูมิคุ้นกันเรื่องบุหรี่ให้นักเรียน การช่วยนักเรียนที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบ แต่มาตรการที่ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จมาก คือ การประกาศนโยบายเรื่อง โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย โดยเริ่มจากจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านประกาศให้รับทราบกันทุกคนหน้าเสาธง  โดยเน้นประเด็น “บุหรี่เป็นสารเสพติดเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การเสพติดอย่างอื่นที่ร้ายแรงกว่า" และ "คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่” 

ภาพของการดำเนินงานในโรงเรียนจึงเกิดเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกัน เช่น คณะทำงานด้านสถานที่ช่วยเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ไม่มีมุมอับ ที่พักผ่อนสะอาด จะสร้างแรงกดดันให้ผู้ที่คิดจะสูบบุหรี่เกิดความละอายใจ  ครูและบุคลากรโรงเรียนที่ติดบุหรี่ ก็จะไม่สูบบุหรี่ในเขตโรงเรียน ทั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้ที่มาติดต่อราชการกับโรงเรียนก็ไม่กล้าสูบเพราะมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ไม่สูบบุหรี่พึงพอใจที่ไม่ต้องทนเหม็นควันบุหรี่ ก้นบุหรี่จึงค่อย ๆ หายไปจากบริเวณโรงเรียน

การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายนไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน  เพราะสามารถบูรณาการสอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ส่งผลให้สามารถขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้ตลอด เพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับสังคมต่อไป 

ข้อมูลโดย ครูโกศล ราษฎร์เหนือ โรงเรียนโนนหันวิทยายน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น