เปิดตัวสื่อเด็กปฐมวัยสร้างพลังจิตใต้สำนึกปลูกฝังไม่สูบบุหรี่

เปิดตัวสื่อเด็กปฐมวัยสร้างพลังจิตใต้สำนึกปลูกฝังไม่สูบบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ สนับสนุนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สสส. จับมือนักวิชาการด้านพัฒนาการเด็ก  ครูชีวัน และน้านิต สโมสรผึ้งน้อย จัดทำสื่อเสริมสร้างพลังจิตใต้สำนึกหนูน้อยใจเข้มแข็ง  ชุดอากาศดีดีไม่ต้องมีบุหรี่  สร้างภูมิคุ้มกันเด็กจากการสูบบุหรี่ เพื่อมอบให้คุณครูใช้เป็นสื่อการสอน เนื่องในโอกาสวันครู

เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ที่โถงกิจกรรมชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดแถลงข่าวเปิดตัวสื่อเสริมสร้างพลังจิตใต้สำนึกหนูน้อยใจเข้มแข็ง ชุด อากาศดีดีไม่ต้องมีบุหรี่ เพื่อมอบให้กับครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย คือช่วงอายุ 3-6 ขวบ ใช้ในการจัดกิจกรรมกับเด็กช่วงวัยดังกล่าวให้ซึมซับค่านิยมการไม่สูบบุหรี่และสามารถปฏิเสธจากการถูกชักชวนได้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่

ครูวราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล ผู้แทนคณะทำงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ของเครือข่ายครูในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ช่วงอายุของเยาวชนที่เริ่มสูบบุหรี่ลดน้อยลงเรื่อย ๆ การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนในชั้นมัธยมศึกษาอาจจะไม่ทันการณ์  ดังนั้นจึงต้องเริ่มต้นปลูกฝังค่านิยมตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก

ในขณะที่ ภก.ดร.พัชราภรณ์  ปัญญาวุฒิไกร นักวิชาการด้านพัฒนาการเด็ก ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า ช่วงแรกคลอดจนถึง 6 ขวบ ถือว่าเป็น “ช่วงโอกาสทอง” ของพ่อแม่ที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมั่นคง มีคุณภาพ และมีความสามารถในการรู้ถูกผิด สามารถคิดและตัดสินใจในทางที่ถูกที่ควร เหมาะสมกับตัวเขาได้ด้วยตนเอง การเลี้ยงดู การจัดสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วง 6 ปีแรกของชีวิต สื่อเสริมสร้างพลังจิตใต้สำนึกหนูน้อยใจเข้มแข็ง ชุด อากาศดีดีไม่ต้องมีบุหรี่ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้พ่อแม่และคุณครูช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในเรื่องการไม่สูบบุหรี่ได้อย่างน่าสนใจ ประกอบด้วยเพลงอากาศดีดี เพลงนกสำลักควัน และเพลงพุดเดิ้ลเซย์โน ที่ให้เด็กได้ร้องเล่นเต้นรำไปกับเสียงเพลงที่สอดแทรกค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไปด้วย ซึ่งน้านิตแห่งสโมสรผึ้งน้อยมาช่วยจัดทำเพลงสนุก ๆ นี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีหนังสือนิทานปากไม่ว่าง ที่ครูชีวันเป็นผู้เขียน จะช่วยกระตุ้นให้เด็กกล้าปฏิเสธในสิ่งที่เห็นว่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  รวมถึงแบบฝึกเสริมสร้างพลังจิตใต้สำนึกที่ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านเกมและกิจกรรมในเล่มที่มีเนื้อหาสอดแทรกเรื่องการไม่สูบบุหรี่

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวทิ้งท้ายว่า การป้องกันเด็กจากการเสพติดบุหรี่ต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงปฐมวัย เพราะหากเยาวชนติดบุหรี่ 10 คน 7 คนจะติดไปตลอดชีวิต และที่เหลืออีก 3 คนจะติดไปอีก 20 ปีก่อนที่จะเลิกสูบได้ และในโอกาสวันครูที่จะถึงนี้ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้ร่วมกับนักวิชาการด้านพัฒนาการเด็ก พัฒนาสื่อชุดนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้คุณครูใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเด็กจากการสูบบุหรี่