หลักสูตรอบรมครูประถมศึกษา...เพื่อป้องกันเยาวชนสูบบุหรี่

 

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ และศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมกับครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา มุ่งเน้นลดปริมาณนักสูบหน้าใหม่ โดยเชิญครูจากโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดในเขตภาคกลางและตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และกาญจนบุรี

ด้วยสถานการณ์ที่การสูบบุหรี่ของเยาวชนเพิ่มขึ้นในช่วงระยะหลัง ๆ และอายุที่เริ่มสูบบุหรี่ลดลงเรื่อย ๆ โดยพบว่ามีนักเรียนเริ่มทดลองสูบบุหรี่ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ทำให้เครือข่ายครูฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนากระบวนการสร้างเกราะป้องกันนักเรียนไม่ให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ จึงได้ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. พัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องบุหรี่และการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่ให้แก่ครูในระดับชั้นประถมศึกษา 

กิจกรรมภายใต้หลักสูตรนี้ จะชวนคุณครูคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับบุหรี่ที่มักจะเป็นคำถามจากเด็กนักเรียน เช่น รู้ว่าบุหรี่ไม่ดีแล้วจะผลิตมาทำไม เพราะอะไรถึงยังมีคนสูบบุหรี่อยู่ สูบแค่ไหนถึงจะเรียกว่าติด ติดบุหรี่แล้วจะเป็นอย่างไร ฯลฯ เพื่อให้คุณครูได้ช่วยกันค้นหาคำตอบโดยมีวิทยากรคอยเพิ่มเติมองค์ความรู้ในจุดที่คุณครูยังไม่รู้หรือรู้ไม่ลึกพอที่จะตอบนักเรียนได้ จากนั้นเปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้กระบวนการทำให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ด้วยมาตรการต่าง ๆ โดยมีบทเรียนจากโรงเรียนที่ดำเนินการแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงมาร่วมแลกเปลี่ยนด้วย 

ปิดท้ายหลักสูตรด้วยการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนที่คุณครูสามารถนำไปจัดกิจกรรมเรื่องบุหรี่ที่ทำให้นักเรียนตระหนักและยืนยันที่จะไม่สูบบุหรี่ โดยเน้นวัสดุง่าย ๆ ที่หาได้ในชุมชน อาทิ การทดลองสารทาร์ในควันบุหรี่โดยใช้ขวดน้ำอัดลม การทำหน้ากากรณรงค์จากผ้าปิดจมูก การทำสมุดเล่มเล็กจากกระดาษเหลือใช้ เป็นต้น