ครู / นักเรียน แกนนำ ปกป้อง Gen Z ไม่ให้สูบบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำเพื่อขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องนักเรียนวัย Gen Z ไม่ให้สูบบุหรี่ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ ไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนาน

เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำเพื่อขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยเชิญครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนำร่องภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ได้แก่ นนทบุรี นครปฐม นครนายก ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 30 โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเหล่านี้กลับไปดำเนินการ 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ และสร้างกระแสปลุกพลังเยาวชน Gen Z ไม่ให้ริเริ่มสูบบุหรี่ โดยเนื้อหาการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้ ประกอบด้วย

• เรียนรู้ 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ภายในโรงเรียนปลอดควันบุหรี่ มีค่านิยมที่เท่ได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องมีบุหรี่มาเกี่ยวข้อง 
• พิสูจน์สารพิษที่อยู่ในควันบุหรี่ด้วยชุดการทดลองที่จะทำให้เห็นอันตรายจากการสูบบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม
• รู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดบริษัทบุหรี่ ที่เด็กยุคใหม่ต้องรู้เท่าทัน 
• เรียนรู้เรื่องบุหรี่ผ่านบอร์ดเกม ที่มีเนื้อหาโดนใจวัย Gen Z ได้ทั้งความรู้และความท้าทาย
• เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และวิธีการปกป้องตนเองจากการสูบบุหรี่

ช่วงท้ายของการพัฒนาศักยภาพครั้งนี้ ทั้งครูและนักเรียนต่างได้วางแผนสิ่งที่จะกลับไปดำเนินการภายในโรงเรียนของตนเอง เพื่อขยายผลสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปยังทุกคนที่อยู่ในโรงเรียน