• “โรงเรียนปลอดบุหรี่” หมายถึง โรงเรียนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
  • เป็นสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา ที่มีการจัดให้สถานที่ทุกพื้นที่ของโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
  • มีมาตรการเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ในโรงเรียน และมีมาตรการดำเนินการอย่างเป็นระบบเมื่อพบว่ามีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
  • มีการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้แก่เยาวชน
  ทั้งนี้ แม้ว่าจะยังมีบุคลากรหรือนักเรียนที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ก็ตาม แต่บุคคลเหล่านั้นต้องไม่สูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน รวมถึงห้องพักส่วนตัวและบ้านพักที่อยู่ในเขตโรงเรียน
 • โรงเรียนที่เข้าลักษณะตามข้อ 1 สามารถเรียกได้ว่าเป็น “โรงเรียนปลอดบุหรี่” ซึ่งถ้าเข้าสู่กระบวนการรับรองและมีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์และมีเงื่อนไขครบตามที่เกณฑ์กำหนด จะได้รับการรับรองเป็น “โรงเรียนปลอดบุหรี่” จากคณะกรรมการ จะทำให้ได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
 • “นักเรียนอาสาสมัครเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่” หมายถึง นักเรียนที่มีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ทั้งที่ไม่เคยผ่านการอบรมและผ่านการอบรมเป็นนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
 • “นักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่” หมายถึง นักเรียนที่ผ่านการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่และมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
 • “กิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่” หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 รวมถึงเป็นแหล่งเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้แก่เยาวชน
 • “ป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” หมายถึง ป้ายที่ทำด้วยวัสดุใด ๆ ที่มีข้อความเพื่อแจ้งให้สาธารณชนรับทราบว่าโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
 • “จุดที่เห็นได้เด่นชัด” หมายถึง ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน
 • “สติ๊กเกอร์เพื่อการไม่สูบบุหรี่” หมายถึง สติ๊กเกอร์ที่มีข้อความและ/หรือรูปภาพรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
 • “นักเรียนกลุ่มเสี่ยง” หมายถึง นักเรียนที่ไม่สูบบุหรี่ แต่มีแนวโน้มหรือโอกาสที่จะสูบบุหรี่ เช่น อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่สูบบุหรี่ หรือเคยทดลองสูบบุหรี่
 • “นักเรียนที่สูบบุหรี่” หมายถึง นักเรียนที่ยังสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน