การปลูกฝังค่านิยมไม่สูบบุหรี่ในเด็กปฐมวัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)