Bingo No Smoking : บุหรี่ไฟฟ้า

Bingo No Smoking เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องบุหรี่ ประเภทบิงโก เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบัน สื่อการสอนเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เด็กรู้ข้อมูลความจริงและเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

สามารถดาวโหลดไฟล์ได้จากลิ้ง ดังนี้

1. ใบความรู้ >>> https://bit.ly/3Fb99gR

2. ถาม-ตอบ >>> https://bit.ly/3zGRHj2

3. กระดานบิงโก : บุหรี่ไฟฟ้า >>> https://bit.ly/3zJAplf

4. ตัวเดิน >>> https://bit.ly/3JVW0vG