การพัฒนานักเรียนแกนนำ ที่โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

จากการที่มีโอกาสเป็นคณะทำงานโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนที่ จ.สิงห์บุรี  ใน วันที่ 29  ตุลาคม  2556  ที่ผ่านมา  ได้เห็นความร่วมมือของหน่วยงานสาธารณสุขอันประกอบด้วย สสจ.,  สสอ., รพ., รพ.สต., อสม.  ตำรวจ  และโรงเรียน  ในอำเภอบางระจัน  ร่วมมือกันอย่างแข็งขันในการทำงานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  โดยเฉพาะโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก  มีนักเรียนเพียง  400  คน  แต่สามารถพัฒนานักเรียนแกนนำได้สมบูรณ์แบบ  ดังที่น.ส.จุฑารัตน์   อิ่มแตง และน.ส.กาญจนา  ฤทธิ์เดช  นักเรียนแกนนำในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เล่าให้ฟังดังนี้

1. การรับสมัครนักเรียนแกนนำ  ได้มาจากการที่นักเรียนแกนนำรุ่นพี่ (ม.5, ม.6) ไปชักชวนน้อง ม.4 ที่สนใจมาเข้าร่วมเป็นคณะทำงานนักเรียนแกนนำ ซึ่งจะประชุมกันเพื่อวางแผนการทำงาน โดยมีครูฝ่ายปกครองเป็นที่ปรึกษา

2. การอบรมนักเรียนแกนนำ   จัดในลักษณะค่าย  3 วัน 2 คืน  ที่วัดไม่ไกลจากโรงเรียน โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน วิทยากรส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นพี่แกนนำม.5, ม.6 และพี่แกนนำศิษย์เก่าที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยกลับมาให้การอบรมน้อง  วิทยากรอื่น ๆ เช่น  พระ  ซึ่งท่านจะเน้นให้ใช้ธรรมะเข้ามาในการทำงานรณรงค์

3. การขยายผลสอนน้องในโรงเรียน  พี่ ม.6  จะเป็นแกนนำหลักสอนน้อง ม.1  ในช่วงพักกลางวันโดยใช้เกมเป็นสื่อและสอดแทรกเรื่องบุหรี่  ได้สาระและความสนุกสนานไปพร้อมกัน

4. การจัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่  นักเรียนแกนนำจะแบ่งงานกันในการเฝ้าระวังจุดอับต่าง ๆ เช่น บริเวณห้องน้ำ   เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแอบสูบบุหรี่  มีการตรวจค้นกระเป๋า เป้ และยึดบุหรี่พร้อมอุปกรณ์ที่ตรวจเจอ

5. การจัดทำสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  จะทำเพื่อใช้ในการสอนน้องและในการรณรงค์ต่างๆ

6. การขยายผลรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สู่ผู้ปกครองและชุมชน  จัดในวันประชุมผู้ปกครอง  และเดินรณรงค์ในชุมชน

7. บูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่ในกิจกรรมอื่น ๆ  มีการวาดภาพ  การบอร์ด การแสดงบทบาทสมมติ  ในวันงดสูบบุหรี่โลก

8. ส่งเสริมให้เพื่อนๆในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์   โรงเรียนได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลบางระจันมาอบรมนักเรียนทั้งโรงเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เห็นพิษภัยของบุหรี่

9. การช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่  นักเรียนแกนนำจะจับคู่ในการดูแลเพื่อนที่สูบบุหรี่  และในกรณีที่นักเรียนติดนิโคตินโรงเรียนจะขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลในการดูแลช่วยเหลือร่วมกับครู  ผู้ปกครองและนักเรียนแกนนำ  โดยมีคุณครูที่เลิกสูบบุหรี่และถูกตัดกล่องเสียงไปแล้วมาเป็นวิทยากรและช่วยดูแลนักเรียนที่สูบบุหรี่   มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เลิกบุหรี่ได้เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนอื่น ๆ

10. การส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น  การได้ทำงานร่วมกันถึง 3 ปีทำให้เกิดความรัก ความผูกพันและมีหัวใจของการเป็นนักรณรงค์

 

ปัจจัยที่ทำให้การพัฒนานักเรียนแกนนำประสบความสำเร็จมีผลมาจาก  3  ประการ ดังนี้

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ การติดตามผล และให้กำลังใจในการทำงาน
2. การมีคณะทำงานที่เข้มแข็งทำงานต่อเนื่อง   มีการส่งต่องานจากรุ่นสู่รุ่น
3. ความรักความสามัคคีของนักเรียนแกนนำที่ร่วมมือร่วมใจกันในการทำงาน

 

:: เรื่องราวดี ๆ จาก ครูวราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล คณะทำงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่