มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 26  กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส. จัดงาน Smoke-free school Innovation 2020 และก้าวต่อไปเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : พื้นที่ภาคใต้ พร้อมมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยโรงเรียนที่ร่วมพัฒนานวัตกรรมฯ ทั้งหมด  11  แห่ง โดยมี  5  แห่งได้รับรางวัลดีเด่น เช่น โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ จ.ตรัง  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จ.สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา จ.กระบี่ เป็นต้น  พร้อมได้รับฟังข้อมูลน่ารู้  เรื่องบุหรี่กับเยาวชน  ใน 4 ภูมิภาค  โดย ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร