พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่นำร่อง : โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและพระครู สามเณร และสามเณรที่สูบบุหรี่ แบ่งเป็น 3 ช่วงการอบรม โดยช่วงเช้าจะเป็นกลุ่มครูและพระครู เริ่มจากการใช้คำถามว่า “ทำไมต้องโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่” และชี้ให้เห็นต้นทุนเดิมที่เคยมีมติมหาเถรสมาคม 4 มติในการขับเคลื่อนเรื่องบุหรี่กับวัดและพระสงฆ์ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ จากนั้นเป็นการให้ความรู้เรื่องบุหรี่ กระบวนการช่วยสามเณรให้เลิกสูบบุหรี่ แนวทางและวางแผนการดำเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่ ส่วนช่วงบ่ายใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มสามเณร 61 รูป  ตั้งแต่ให้ความรู้เรื่องบุหรี่ คลิปเรื่องบุหรี่ต่าง ๆ และทดลองสารทาร์ในควันบุหรี่ จากนั้นในช่วงเย็นใช้กระบวนการพูดคุย สอบถาม และทำแบบทดสอบต่างๆ กับกลุ่มสามเณรที่สูบบุหรี่จำนวน 24 รูป เพื่อประเมินผลระดับการติดบุหรี่ วางแผนการเลิกบุหรี่ อีกทั้งระดมความคิดกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา่โรงเรียนให้มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการสูบบุหรี่