เวทีเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง โครงการ “บวร” ปลอดบุหรี่ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.) โดยจุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ (ครป.) และหน่วยงานทางการศึกษา จัดกิจกรรมเวทีเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง โครงการ “ บวร ” ปลอดบุหรี่ ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้
โรงเรียนที่เข้าร่วมแสดงผลงานจัดนิทรรศการ 10 แห่ง ดังนี้
ประเภท 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
1. โรงเรียนสารภีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
2. โรงเรียนบ้านปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
3. โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
4. โรงเรียนวัดช่างกระดาษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ประเภทการสร้างนวัตกรรมเพื่อป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่หรือช่วยเลิกบุหรี่
1. โรงเรียนสันป่าตองศึกษา วัดศรีปันเงิน สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5
2. โรงเรียนบ้านหัวริน (แสนวิชัยดำรงราษฎร์นุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
3. โรงเรียนวัดพญาชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
4. โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ประเภทการส่งเสริมด้านสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
1. โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
2. โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
 
ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงขับ ค่าวลำนำ 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่จากโรงเรียนสันป่าตองศึกษา อีกทั้ง ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียน Gen Z Gen STRONG ตลอดจนมีการนำเสนอผลงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินการ “ บวร ” ปลอดบุหรี่ ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่