แผ่นพับประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่

ใช้สำหรับแจกในที่ประชุมครู ที่ประชุมผู้ปกครอง