ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย ปี 2557

ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2557 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ