คณะทำงาน : จุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อ :
  นางสุพิมพ์ ค้าขาย
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
  ที่อยู่ :
  ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางวาสนา สินธุเดช
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ต.ช้างเผือก อ เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นายธนพนธ์ ปึงทิพย์พิมานชัย
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
  ที่อยู่ :
  ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  อีเมล :