คณะทำงาน : เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ส่วนกลาง

 • ชื่อ :
  ครูสุวิมล จันทร์เปรมปรุง
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  อดีตหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  ที่อยู่ :
  แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูวราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  อดีตหัวหน้างานแนะแนว
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
  ที่อยู่ :
  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูอนงค์ พัวตระกูล
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
  ที่อยู่ :
  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสาวกนกวรรณ ชมเชย
  ตำแหน่ง :
  เจ้าหน้าที่ประจำ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ประสานงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
  หน่วยงาน :
  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  ที่อยู่ :
  36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสาวเบญจณี บินซัน
  ตำแหน่ง :
  เจ้าหน้าที่ประจำ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ประสานงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
  หน่วยงาน :
  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  ที่อยู่ :
  36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
  อีเมล :