ความสำเร็จของการทำงานเครือข่ายครูขอนแก่น สร้างพลังขับเคลื่อน“โรงเรียนปลอดบุหรี่”

จากการได้มีโอกาสไปสังเกตการณ์การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เป็นงานแรกที่เครือข่ายครูขอนแก่นจะต้องบริหารจัดการการดำเนินงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการด้านสถานที่ อุปกรณ์จัดอบรม เป็นวิทยากร รวมทั้งบริหารจัดการงบประมาณด้วยทีมงาน จ.ขอนแก่น เอง

1,961 8 มกราคม 57

เครือข่ายครูฯ จับมือศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ต่อยอดบทเรียนโรงเรียนปลอดบุหรี่

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

1,947 7 มีนาคม 57

“ครูอุบลฯ” จับมือเครือข่ายสร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือเครือข่ายครู จ.อุบลราชธานี ป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.อุบลราชธานี เน้นรณรงค์ให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

2,825 19 กันยายน 56

ผนึกกำลัง “ครูโคราช” สร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.นครราชสีมา เน้นให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันในการพยายามลดจำนวนเด็กไทยที่จะติดบุหรี่ใหม่

2,587 19 กันยายน 56

รวมพลัง “ครูพิษณุโลก” ช่วยลดเด็กติดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.พิษณุโลก เน้นให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อร่วมกันปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่

2,422 18 กันยายน 56

ดึง “ครูเชียงราย” ร่วมสกัดนักสูบหน้าใหม่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงราย เน้นให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อร่วมกันปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่

2,237 17 กันยายน 56

พัฒนาศักยภาพครูสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอน

นำร่องหลักสูตรอบรมครูเพื่อแทรกเรื่องบุหรี่ในการสอน ครู 4 จังหวัด : เชียงใหม่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสิงห์บุรี ก่อนขยายสู่จังหวัดอื่นในอนาคต

1,947 2 สิงหาคม 56

พลัง “ครู” ขับเคลื่อนกิจกรรมสู่ “จังหวัดปลอดบุหรี่”

มูลนิธิรณรงค์ฯ ร่วมกับ สสจ. 4 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก สุโขทัย และจันทบุรี อบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อร่วมเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมสู่การเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ วันที่ 7-8 มีนาคม 2556 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

1,822 11 เมษายน 56

“เครือข่ายครู” ตั้งเป้า 2 ปี สร้าง “โรงเรียนปลอดบุหรี่” 2,560 แห่ง

เครือข่ายครู ฯ ตั้งเป้าการดำเนินงานปี 2556-2558 สร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น 2,560 แห่ง ทั่วประเทศ และไม่น้อยกว่า 125 แห่ง จะพัฒนาสู่การเป็น “โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ” กระจายทุกภูมิภาค

1,547 10 เมษายน 56

ก้าวที่สำเร็จ “เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่”

ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา เครือข่ายครู ฯ ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่หลายด้านด้วยกัน “พื้นที่จังหวัดนำร่องโรงเรียนปลอดบุหรี่” ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ให้เป็นจังหวัดที่มีการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างเข้มข้น โดยมีคณะทำงานที่ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตลอดทั้งปี จนสามารถสรุปผลและถอดเป็นบทเรียนที่สามารถนำไปขยายผลต่อในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ได้ ...

1,999 22 มกราคม 56

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว