คณะทำงาน

 • ชื่อ :
  นางพัชราภรณ์ วิมาลัย
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบ้านในสอย
  ที่อยู่ :
  ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางรัตติยา นาสิงห์
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  กิจการนักเรียน หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนพนาศึกษา
  ที่อยู่ :
  ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสาวประกาย บรรลัง
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  การส่งเสริมการจัดการศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  หน่วยงาน :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
  ที่อยู่ :
  151 หมู่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูสมหมาย กิตติภัทรชัย
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้าโรงเรียนปลอดบุหรี่ หัวหน้าสถานศึกษาสีขาว และหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 11 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูอุษณี แสงสุข
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนนารีนุกูล
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ว่าที่ร้อยตรีเลาะ เทียมเมฆ
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  งานระเบียบวินัยและงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
  ที่อยู่ :
  หมู่ 41/6 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสุพิมพ์ ค้าขาย
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
  ที่อยู่ :
  ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูคันทรง ไตรมาส
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
  ที่อยู่ :
  639 หมู่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสายหยุด ขันขวา
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ฝ่ายมัธยม
  ที่อยู่ :
  ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูสุวิมล จันทร์เปรมปรุง
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  อดีตหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  ที่อยู่ :
  แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางแสงเดือน พิศไหว
  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  -
  หน่วยงาน :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1
  ที่อยู่ :
  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางวาสนา ไกรแก้ว
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
  ที่อยู่ :
  ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวังโป่งศึกษา
  ที่อยู่ :
  14 หมู่ 13 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูวิชมัด งามจิตร
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบุญวัฒนา
  ที่อยู่ :
  159 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูจุฬาภรณ์ พาชื่น
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
  ที่อยู่ :
  51 หมู่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูกาญจนา กัณฑษา
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและกิจกรรม
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนนครไทย
  ที่อยู่ :
  265 หมู่ 4 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางวาสนา สินธุเดช
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ต.ช้างเผือก อ เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูเชลงศักดิ์ กิจวรรณ
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้าศูนย์ตรวจหาสารเสพติด
  หน่วยงาน :
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
  ที่อยู่ :
  231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูโกศล ราษฎร์เหนือ
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้าฝ่ายบริการ
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนโนนหันวิทยายน
  ที่อยู่ :
  ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูฤดีวรรณ มาดีกุล
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัดราชโอรส
  ที่อยู่ :
  4 ซอยเอกชัย 4 ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูวราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  อดีตหัวหน้างานแนะแนว
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
  ที่อยู่ :
  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสาวรัตนากร แก้วน้อย
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
  ที่อยู่ :
  ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นายธนพนธ์ ปึงทิพย์พิมานชัย
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
  ที่อยู่ :
  ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นายรณกรณ จันทร์สด
  ตำแหน่ง :
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  บริหารงานวิชาการ กิจการนักเรียน และบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
  ที่อยู่ :
  ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ดร.มิตรสัน ด้วงธรรม
  ตำแหน่ง :
  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หัวหน้างานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.)
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนเพชรพิทยาคม
  ที่อยู่ :
  210 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูอุบล พงษ์พัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูเจน กาบคำบา
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
  ที่อยู่ :
  38/29 หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูกาญจนา จันทรโคตร
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
  ที่อยู่ :
  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูอนงค์ พัวตระกูล
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
  ที่อยู่ :
  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางแพรวระวี แก้วบริบัตร
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานสภานักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนอำนาจเจริญ
  ที่อยู่ :
  ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นายรังสรรค์ ทองห่อ
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
  ที่อยู่ :
  119 ม.1 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูวิลาวัลย์ เอื้อเฟื้อ
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 65 หมู่ 3 ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูน่านฟ้า อินทะรังษี
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
  ที่อยู่ :
  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสาวกนกวรรณ ชมเชย
  ตำแหน่ง :
  เจ้าหน้าที่ประจำ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ประสานงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
  หน่วยงาน :
  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  ที่อยู่ :
  36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นายสุพจน์ พลจันทร์งาม
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  -
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง)
  ที่อยู่ :
  123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสาวสุภาพร คุณรักษ์
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนนาจิกพิทยาคม
  ที่อยู่ :
  ต.ดอนเมย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวังโป่งศึกษา
  ที่อยู่ :
  14 หมู่ 13 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสาวเบญจณี บินซัน
  ตำแหน่ง :
  เจ้าหน้าที่ประจำ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ประสานงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
  หน่วยงาน :
  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  ที่อยู่ :
  36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสาวศิริขวัญ ศรีวิไล
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  -
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง)
  ที่อยู่ :
  123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นายชวฤทธิ์ โยคณิตย์
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
  ที่อยู่ :
  ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูวันเพ็ญ พึ่งวารี
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัดอินทาราม
  ที่อยู่ :
  ถนน เทอดไท แขวง บางยี่เรือ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสาวมาลิณี ชูเนตร
  ตำแหน่ง :
  ครูผู้ช่วย
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  กิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
  ที่อยู่ :
  ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
  อีเมล :